بررسی عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فیزیکی طرح کرخه x

بررسی عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فیزیکی طرح کرخهبیوتکنولوژی و جنبه های کاربردی آن. قسمت دوم
اثر اسید ژیبولیک در بولتینگ کمیت و کیفیت
بررسی مقایسه عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم
مقایسه عملکرد جو ماکوئی با والفجر در مناطق سردسیر در شرایط زارعین
بررسی و سلکسیون در پنبه رقم 433
بررسی مناسب‌ترین تراکم کاشت سیب تجارتی شفیع‌آبادی روی پایه رویشی مالینگ

بررسی تاثیر کاهش میزان آب آبیاری در آخر فصل رشد بر تولید قند در چغندرقند
تعیین نیاز غذایی ارقام جو
منشا یابی تپه‌های ماسه‌ای حوزه دشت یزد - اردکان
بررسی اثر مصرف پتاسیم، گوگرد، روی، منیزیم و منگنز بر خواص کمی و کیفی پنبه
تعیین میزان کودهای شیمیایی مورد نیاز توتون بارلی (حد بحرانی ازت )
ارزیابی تاثیرات رسوبات سیلاب بر نفوذ پذیری بستر در گوراب ها (سدهای تغذیه ای)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فیزیکی طرح کرخه


در این تحقیق نتایج حاصل از آزمایش روی یک مدل حوضچه رسوبگیر گردابی با مقیاس طولی 7:1 نمونه واقعی در حالتهای مختلف بهره‌برداری، مورد بحث قرار گرفته که این نتایج در نمونه واقعی قابل تعمیم است . آزمایشات برای دو حالت مختلف ، بدون تزریق رسوب (آزمایشات هیدرولیکی) و با تزریق رسوب پیش‌بینی شده است . از اهداف این تحقیق توصیه اندازه روزنه تخلیه در دو حالت شرایط پایین دست آزاد و مستغرق بود که با در نظر گرفتن راندمان رسوبگیری، نسبت تلفات دبی حوضچه که باید در محدوده پیشنهادی بین 3 الی 10 درصد قرار گیرد. درخاتمه محاسبات حداکثر راندمان رسوبگیری حوضچه برای ذرات غیر مجاز شبکه در دو حالت شرایط پایین دست آزاد و مستغرق برای روزنه بهینه انجام گردید . و پیشنهاداتی بمنظور افزایش راندمان رسوبگیری، کاهش نشست رسوب در داخل حوضچه و دیگر بخشهای مدل و کاهش تلفات آب ارائه شده است .
نمایه ها:
سازه آبی |
رودخانه کرخه |
رسوب |
حوضچه رسوبگیر گردابی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مرفولوژی - بیولوژی و طرز مبارزه با عسلک پنبه
مشخصات کلی و طرز مبارزه با کرم هلو
بررسی خسارت بیماریهای برق زدگی و فوزاریوم در مزارع نخود و عدس دیم استان آذربایجان شرقی
بررسی بیولوژی پسیل مولد گز خوانسار و علل کاهش محصول گزانگبین در سال‌های اخیر
بررسی بیواکولوژی مگس مینوز برگ نخود Liromyza - Congesta - Back
جمع‌آوری و شناسایی عوامل بیماریزا چای (قارچی - نماتد - باکتریایی) شمال کشور و تعیین اهمیت آنها

خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی گوشت شترمرغ
بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه
هشداری در مورد تبدیل اراضی کشاورزی به شهری : مطالعه موردی اصفهان
بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه‌های Bromus Tomentellus و Psathyrostachys fragilis در حوزه آبخیز تهران
بررسی عوامل غیر زنده بر روی پراکنش چرا (در مراتع ییلاقی جواهر ده رامسر)
تاثیر تغییر پوشش طبیعی (علفزار) به کاشت اکالیپتوس بر روی جریان های کوچک و بزرگ در حوزه آبخیز نیل گریس هندوستان
*